1. Warunkiem zakupu jest zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu.
2. Zakupu mogą dokonywać klienci będący osobami fizycznymi (prowadzącymi działalność
lub dokonujący zakupu prywatnie) oraz instytucje, organizacje czy jednostki publiczne.
3. Podstawą wykonania zlecenia jest przedpłata. Firmy dokonują przedpłaty w oparciu
o fakturę pro forma.

3. W każdym przypadku zamówienie jest przekazywane do zrealizowania po zaksięgowaniu płatności oraz akceptacji projektów.
4. Zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności oraz zatwierdzenia projektów. Płatności za usługę dokonuje się na rachunek Bankowy Firmy GRAFJET.COM prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A.
5. Warunkiem złożenia reklamacji na uszkodzoną przesyłkę jest widoczne uszkodzenie towaru.
6. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki.
7. Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
8. Firma GRAFJET.COM nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, możemy odmówić drukowania takich materiałów.
9. Firma GRAFJET.COM nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.
10. Wszystkie dokonywane przez GRAFJET.COM korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania
od klienta akceptacji.

Firma GRAFJET.COM zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej.

 

RODO Klauzula Informacyjna
Klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Na podstawie art 13 Rozporządzenia informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma GRAFJET.COM Dariusz Górny z siedzibą w Rogoźnie, ul.Garbacka 11, NIP: 766-185-29-04, REGON: 3014777717. W sprawie przetwarzania danych kontaktować można się e mailem na adres: biuro@nadruczek.pl

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, sporządzania i przesyłania ofert handlowych, indywidualnych kalkulacji oraz zawieranych z naszą firmą umów w zakresie niezbędnym do ich wykonania, w ramach korzystania z naszych usług i witryn internetowych oraz w związku z plikami cookies które są instalowane na naszych stronach www . Podanie ich jest dobrowolne, ale brak podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia transakcji lub umowy i jej realizacji.

3) Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę GRAFJET.COM Dariusz Górny w celach marketingowych tj przesyłania informacji o produktach, usługach, przedstawiania propozycji i ofert handlowych, informacji o promocjach, zaproszeń na targi, pokazy i prezentację, a także w celu otrzymywania newslettera, udziału w akcjach mailingowych lub smsowych będą one przetwarzane również w tych celach.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także będą udostępniane podmioty zewnętrznym świadczącym na rzecz spółki usługi księgowe, usługi prawne, usługi informatyczne, ubezpieczeniowe, oraz marketingowe.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od daty realizacji umowy, a przypadku danych przetwarzanych za Pana/Pani zgodą do czasu cofnięcia zgody, lub zaprzestania działalność przez firmę GRAFJET.COM Dariusz Górny lub jej następców prawnych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano przed cofnięciem zgody.

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia(prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia a także prawo do cofnięcia zgody.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679


nadruczek.eu
nadruczek.com
dlugopisyznadrukiem.pl
grafjet.com
promoon.eu
promoon.pl

Newsletter